• Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Pilies muziejus
  • Skulptūrų parkas
  • Pilies muziejus
  • Kalvystės muziejus
  • Skulptūrų parkas

Pranešimas spaudai 2007 12 29

Pranešimas spaudai
Vilnius, 2007 gruodžio 29 d.

Muziejininkai prašys papildomos ES paramos mokymams
 

               Lietuvos muziejų asociacija (toliau – LMA) ir dešimt muziejų-partnerių, šiuo metu bebaigiančių ES remiamą dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“, sausį teiks paraišką Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA) dėl papildomo finansavimo muziejų specialistų kvalifikacijai kelti.
              „Atsiradus galimybei gauti papildomą paramą darbuotojų kvalifikacijos kėlimo projektui, devyni projekto partneriai pareiškė norą toliau investuoti į žmogiškuosius resursus“, – sako Lolita Valužienė, projekto vadovė ir LMA atsakingoji sekretorė.
               Anot L. Valužienės, LMA gali pretenduoti į maždaug 1 mln. litų mokymų projektui tęsti, kurių 69 proc. padengtų ESF, o likusią dalį – patys mokymuose dalyvaujantys muziejai.
              „Augantys visuomenės poreikiai kelia Lietuvos muziejininkams vis didesnius profesinius reikalavimus, taigi, nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas tampa vienu iš muziejų ir Asociacijos veiklos prioritetų“, – teigia L. Valužienė.
               LMA atsakingoji sekretorė sako, kad siekiant deramai įgyvendinti š. m. kovą Lietuvos Vyriausybės patvirtintą Muziejų modernizavimo programą 2007–2015 metams, muziejininkams būtina betarpiškai susipažinti su kitų valstybių muziejų patirtimi, ypač tokių šalių kaip Jungtinė Karalystė, kurios muziejai  yra neabejotini savo srities lyderiai pasaulio mastu. Šiam tikslui pasitarnautų muziejų darbuotojų stažuočių  programa, kuriai ir ketinama prašyti papildomos paramos iš Europos socialinio fondo.
              Projekto dalyviams šiuo metu itin aktualios ir administracinių gebėjimų ugdymo programos. Anot Lietuvos jūrų muziejaus direktorės Olgos Žalienės, vienas iš aktualiausių muziejams uždavinių – jų struktūros ir darbo organizavimo auditas, kuris leistų įvertinti struktūros efektyvumą ir optimizuoti darbą.
              „Mokymų programos metu muziejaus padalinių vadovai jau išklausė ir įvertino konfliktų valdymo programos naudą, tačiau analogiški mokymai reikalingi ir žemesnių grandžių darbuotojams“, – sako O. Žalienė.
               Šiaulių „Aušros“ muziejus antrajame mokymų etape koncentruotų dėmesį į strateginio valdymo problemas ir siektų parengti perspektyvinį muziejaus strateginio vystymo planą, sako mokymų organizatorė Vilija Ulinskytė.
              „Kita mūsų muziejui labai svarbi mokymų sritis – tai padalinių vadovų administracinių gebėjimų tobulinimas“, – sako V. Ulinskytė.  Anot jos, skirtingose miesto vietose išsidėstę muziejaus filialai yra palyginti autonomiški, ir dėl to jų vadovams keliami didesni reikalavimai administracinio valdymo srityje.
              LMA vadovaujamame projekte, gavusiame daugiau nei 2,3 mln. litų ES paramos pagal Lietuvos 2004–2006 metų BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra" 2.2 priemonę, dalyvauja 278 muziejininkai. Projekto partneriai: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros“, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai.
              Mokymų projektas, kurio bendra vertė – 3,3 mln. litų, bus užbaigtas 2008 m. balandžio 30 d.
              Trumpai apie LMA
              LMA – savanoriška šalies muziejų organizacija, kurios tikslas – telkti muziejus bendrai veiklai, organizuoti ir skatinti juos bendradarbiauti. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.
              Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:
              Lolita Valužienė, projekto vadovė, LMA atsakingoji sekretorė,
              tel. +370 5 2790918 arba el. paštu: muzasoc@gmail.com
              Dėl kontaktinės informacijos prašome kreiptis:
              Eglė Senapėdienė, UAB „PRo omnia“ direktorė,
              mob. +370 6 7037417 arba el. paštu: egle@proomnia.lt