Tilžės aktas

Galimybė susijungti Didžiajai ir Mažajai Lietuvai atsirado 1918 m., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui. Lietuvos taryba, 1918 m. vasario 16-osios aktu paskelbusi atkurianti nepriklausomą demokratinę valstybę, deklaravo, kad ji turėtų sujungti visas etnines lietuvių žemes. 

1918 m. lapkričio mėn. susikūrė Prūsų Lietuvos tautinė komisija, kuri 100 tūkstančių egzempliorių tiražu lietuvių ir vokiečių kalbomis lapkričio 16 d. išleido atsišaukimą "Lietuvininkai! Pabuskit! Klausykit! Padabokit!". Tai buvo pirmasis atsišaukimas, paskelbęs Mažosios Lietuvos gyventojų siekį susijungti su Didžiąja Lietuva.  

Tilžė XX a. pirmojoje pusėje Tilžė XX a. pirmojoje pusėje

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje susirinkę 53 Mažosios Lietuvos veikėjai įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri po dviejų savaičių – lapkričio 30 d. priėmė santūraus turinio "Pareiškimą", vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu. Jame skelbiama krašto daugumos gyventojų valia: Mažosios Lietuvos prisiglaudimas prie savo tautos kamieno – Didžiosios Lietuvos. Šį aktą pasirašiusieji garbingai pasižadėjo visas jėgas aukoti minėtam tikslui. Tilžėje pasirašytas Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktas šio krašto lietuviams buvo tolygus Lietuvos nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. aktui.
         Tilžės aktą pasirašė 24 asmenys: J. Vanagaitis, M. Deivikas, M. Banaitis, K. Kuipelis, J. Lėbartas, J. Gronavas, M. Mačiulis, J. Juška, V. Gailius, A. Smalakys, M. Lymantas, D. Kalniškis, E. Jagomastas, L. Deivikas, E. Bendikas, M. Klečkus, M. Jankus, K. Paura, F. Sūbaitis, J. Arnašius, J. Užpurvis, M. Reidys, V. Didžys, J. Margis. Buvo pasirašyti šeši "Pareiškimo" egzemplioriai. Jo tekstą Taryba paskelbė ir išplatino kaip atsišaukimą.
         
Meniškai paruoštą, spalvotą, didelio formato Aktą išleido Jonas Vanagaitis "Ryto" spaustuvėje 1936 m. Klaipėdoje jis yra platesnei visuomenei žinomas Akto variantas. 
Tilžės aktą, davusį pradžią judėjimui už abiejų Lietuvos dalių susijungimą ir lapkričio 16 d. "Paskelbimą" lietuvininkams matome muziejaus ekspozicijoje. 

Tilžės aktas Tilžės aktas

1920 m. vasario 21 d. posėdyje Prūsų Lietuvos tautinė taryba priėmė rezoliuciją, reikalaujančią nedelsiant prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos. Šiai svarbiai rezoliucijai nuvežti į Kauną, Taryba išrinko atstovus: V. Gaigalaitį, V. Strėkį, K. Lekšą, M. Jankų. 1920 m. kovo 20 d Lietuvos Valstybės Tarybos iškilmingame posėdyje, kuriame dalyvavo Respublikos Prezidentas, ministrai, Anglijos, Prancūzijos, JAV ir kitų šalių akredituoti diplomatai, Klaipėdos atstovai įteikė šią rezoliuciją ir remiantis ja buvo kooptuoti į Lietuvos Valstybės Tarybą. 

Naujienlaiškio prenumerata

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį – ir pirmieji sužinosite apie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus naujienas, renginius.